Български киноложки клуб бигъл     
Новини Общо събрание на БККБ за 2012 г.

Новини

Общо събрание на БККБ за 2012 г.

Управителният съвет на сдружение „Български киноложки клуб бигъл“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ, свиква годишно отчетно общо събрание на 07.04.2012 г. в 10 ч., в София 1700, ул. Росарио 1, Студентски град, Витоша парк-хотел – малка заседателна зала, при следния дневен ред:

1. отчет за дейността за 2011 г.;
2. приемане и освобождаване на членове;
3. приемане на програма за работа за 2012 г.;
4. приемане на правилник за ИВК;
5. други.

При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на същото място.
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap