Български киноложки клуб бигъл     
За клуба Членове

Членове на Български киноложки клуб бигъл

Членство в Български киноложки клуб бигъл
Членуването в БККБ е доброволно. Членовете могат да бъдат както физически, така и юридически лица.
За да станете член на БККБ, трабва да попълните заявлението за членство и да го изпратите на e-mail: anevadidi@abv.bg или anevadidi@gmail.com
Приемането на нови членове става на годишното ОС на клуба.

Заявление за членство

Членски внос
Всеки новоприет член на БККБ заплаща:

- встъпителна такса в размер на 20 лв;
- годишен членски внос в размер на 30 лв.

Встъпителната вноска се заплаща заедно със заявлението за членство. Ако кандидатът не бъде одобрен, то тя се връща в пълен размер.
Заплащането на годишната такса трябва да се осъществи в едномесечен срок от датата на провеждане на ОС на клуба.Заплаща се пълна такса, независимо от оставащото време до края на текущата година.

Всички останали членове заплащат:

- годишен членски внос в размер на 30 лв.

Заплащането трябва да се извърши до 28 февруари на текущата година.


Банкова сметка на клуба:
IBAN BG 63 SOMB 9130 40 52841001
BIC cod SOMBBGSF
титуляр Дияна Димова Анева.

 
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap