Български киноложки клуб бигъл     
Новини Общо събрание 2013 г.

Новини

Общо събрание 2013 г.

П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение „Български киноложки клуб бигъл”,

на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, свиква годишно отчетно Общо събрание на 30.03.2013 г., в гр.София 1700, ул. Росарио 1, Студентски град, Витоша парк хотел – етаж М, зала № 204, www.vitoshaparkhotel.com, от 10 часа,

при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността за 2012г.;
2. Приемане и освобождаване на членове;
3. Приемане на програма за работа за 2013г.;
4. Други.

При липса на кворум на основание чл.27 ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден от 11 часа, на същото място.
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap