Български киноложки клуб бигъл     
За клуба Устав

Устав на Български киноложки клуб бигъл


І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут.
Чл.1.(1). Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(2). Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(3).Членовете на сдружението не отговарят за задълженията на Дружеството.
(4). Членовете отговарят за внасяне на дължимите членски вноски.
(5). Сдружението осъществява своята дейност въз основа на законите на Република България, Устава и правилниците си

Наименование.
Чл.2.(1). Наименованието на сдружението е "БЪЛГАРСКИ КИНОЛОЖКИ КЛУБ БИГЪЛ" Името на Сдружението може да бъде изписано на български в пълен вид или абревиатура (БККБ), както и на английски език по следния начин: " BULGARIAN CYNOLOGICAL BEAGLE CLUB"(BCBC).
(2). Наименованието на сдружението, заедно с указание за седалището, адреса на управление, съда по регистрация на сдружението, номера на съдебната регистрация и БУЛСТАТ трябва да бъде посочван в документите и кореспонденцията на сдружението.
(3). Наименованието на клоновете на сдружението се образуват като към наименованието на сдружението се добавя указанието "регионален клуб" и населеното място, където е седалището на регионалния клуб, може да се добави и указание на неговия предмет на дейност, който трябва да бъде идентичен с този на сдружението.

Седалище и адрес на управление.
Чл.3. Седалището на сдружението е: Област София, гр. София, община Столична - район Слатина,
Адресът на управление на сдружението е: гр. София 1574, жк. “Хр.Смирненски”, бл.10, ет.5, ап.10.

Срок.
Чл.4. Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

Дейност.
Чл.5. Сдружението се учредява и самоопределя като организация за осъществяване на дейност в обществена полза.

Цели на сдружението.
Чл.6. Основните цели на сдружението са:
1. Да обединява собствениците на чистопородни кучета с доказан произход от породата БИГЪЛ и нейните любители;
2. Да запази и разпространява кучетата от породата БИГЪЛ в чист вид;
3. Да повишава киноложката култура на членовете си и да популяризира дейността си в обществото;
4. Да повишава екстериорните и работни качества на БИГЪЛите в България
5. Да способства за развитието на социално-ориентирани дейности, свързани със спецификата на породата и нейното утилитарно приложение; както и да
6. Да съдейства за въвеждането на принципите на хуманно отношение към животните и защита на техните права съгласно европейските и световни конвенции и практики.

Основни задачи на Сдружението за постигане на целите
Чл.7. Основни задачи на Сдружението за постигане на целите:
1. Водене на отчет в обща "Развъдна книга" всички кучета с доказан произход от породата БИГЪЛ и "Регистър" за такива с недоказан произход съгласно правилата на МФК;
2. Организиране на специализирани изложби, състезания ,изпитания и семинари, свързани с породата;
3. Издаване на родословни свидетелства ("Родословия") на кучета от породата БИГЪЛ е и съобразно Правилника за развъдна дейност на БККБ, БРФК и МФК;
4. Обучаване и обявяване пред БРФК на съдии за породата БИГЪЛ;
5. Признаване на имена на развъдници за кучета от породата БИГЪЛ за страната и извън нея, както и представянето им пред БРФК, съгласно клубните изисквания за даване име на развъдник.

Средства за постигане на целите на сдружението.
Чл.8. Средства за постигане на целите
1. Идентификация чрез татуировка или микрочип на всички кучета с доказан произход от породата БИГЪЛ, родени на територията на Република България в признати от БККБ развъдници;
2. Създаване и приемане на правилници и други вътрешни актове за дейността си, съобразени с Устава на БРФК и МФК;
3. Даване на експертни оценки, извеждане на млади кучета и водене на документация за клубните мероприятия;
4. Организиране и провеждане на клубни изложби;
5. Разпространяване на специализирана киноложка литература сред членовете на клуба, стандарта на породата и други материали, свързани с правилното отглеждане и развъждане на кучета от породата БИГЪЛ;
6. Повишаване на качеството на екстериора, както и работните качества на кучетата от порода БИГЪЛ, чрез целенасочена развъдна дейност, правилна селекция и внос на ценни екземпляри от породата БИГЪЛ;
7. Даване на консултации на членовете относно породата Бигъл;
8. Провеждане на обучения и семинари за членовете на клуба;
9. Подаване и управление на проекти за безвъзмездно финансиране, чиито цели не противоречат на целите, заложени в настоящия устав.

ІІ. ЧЛЕНСТВО

Членски права и задължения.
Чл.9.(1). Членуването в сдружението е доброволно. Членовете могат да бъдат физически и юридически лица.
(2). Член на сдружението може да бъде всяко физическо и юридическо лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.
(3). Член на сдружението може да бъде всяко пълнолетно лице, което споделя целите на сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав, плаща редовно членския си внос.
Чл.10. Всеки член на сдружението има право:
1. Да участва в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание;
2. Да бъде избиран в неговите органи на управление;
3. Да осъществява контрол върху работата на сдружението и органите на управление;
4. Да бъде информиран за дейността на сдружението;
5. Да се ползва от имуществото на сдружението и от резултатите на дейността му;
Чл.11. Всеки член на сдружението е длъжен:
1. Да внася членски внос годишно, определен в чл.16, ал.1;
2. Да спазва Устава на сдружението и да работи за постигане на неговите цели;
3. Да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигане на неговия обществен авторитет.
Чл.12. Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или прекратяване на членството. Упражняването на членски права може да бъде предоставено на другиму чрез пълномощно с нотариална заверка на подписа.

Придобиване на членство.
Чл.13. Членовете на сдружението се приемат от Общото събрание. Кандидатите отправят писмена молба до Председателя, който я внася за разглеждане на първото заседание на Управителния съвет, и се внася за одобряване на първото насрочено ОС. Задължително в едномесечен срок, след решението да се отговори на подателя на молбата за членство.

Прекратяване на членство.
Чл.14.(1). Членството се прекратява:
1. С едностранно волеизявление до сдружението;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. С изключването;
4. С прекратяването на юридическото лице с нестопанска цел;
5. При отпадане.
(2). Решението за изключване се взема от УС на сдружението при наличието на виновно поведение, което прави по нататъшното членство несъвместимо. Решението за изключване може да се обжалва пред Общото събрание на сдружението. Изключването от клуба се налага в следните случаи:
1. Лицето е изключено от друг киноложки клуб при доказана вина;
2. Нарушаване на Устава, правилниците и другите Клубни разпоредби;
3. При неетично поведение и при констатирани действия срещу интересите на БККБ и неговия престиж, както и към даден негов член, срещу БРФК и МФК;
4. Нечистопородно развъждане на кучета от породата БИГЪЛ;
5. Уронване престижа на БККБ или негови членове;
6. Членство в алтернативни на БККБ организации и такива на БРФК и МФК;
7. Професионални търговци на кучета;
8. При констатирани действия в противоречие с целите, заложени в настоящия Устав.
(3). Отпадането на членство е налице, когато има не внасяне на членския внос и неучастие в дейността на сдружението. Отпадането се констатира по документи от Управителния съвет и с надлежно негово решение, с което се прекратява членството.

ІІІ. ИМУЩЕСТВО

Чл.15. Имуществото на сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, имуществени вноски на всеки от членовете, вземания и други права и фактически отношения в зависимост от действащите нормативни актове.

Източници на средства на сдружението.
Чл.16.(1). Всички членове на сдружението са длъжни да внасят членски внос. Членският внос е в размер определен от Общото събрание. Членският внос за текущата година следва да се внесе най-късно до 28 февруари, като в противен случай се счита, че членството се прекратява автоматично по силата на чл. 14, ал. 1, т.5 от настоящия Устав. В случая се предоставя право на подновяване на членството като за целта се подава нова молба за членство, подлежаща на разглеждане и гласуване от ОС.
(2). Всички кандидати за членство в Сдружението са длъжни да направят встъпителен членски внос, който да придружава молбата им за членство. Вноската касае периода до най-скоро насроченото ОС, когато кандидатурата следва да бъде разгледана. След приемане на новия член от ОС, той следва да заплати годишен членски внос за текущата календарна година независимо от срока, оставащ до следващата календарна година. При отказ за членство встъпителната вноска се връща на кандидата в пълен размер.
(3). Сдружението чрез Управителния съвет и Председателя на Управителния съвет може да получава дарения от физически и юридически лица и да сключва договори за спонсорство, както и да управлява средства по програми за безвъзмездно финансиране.
(4).Сдружението в лицeто на Управителния съвет може да набира имущество от вноски на участие в клубни изложби и експертни оценки, както и от издаване на родословни и други клубни документи.

Стопанска дейност.
Чл.17. Сдружението не извършва стопанска дейност.

Покриване на загуби
Чл.18. При наличие на загуби според годишния счетоводен баланс Общото събрание може да вземе решение за тяхното покриване чрез допълнителни вноски от членовете на сдружението. Решението се взема с мнозинство от 2/3 от членовете на сдружението.

ІV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на сдружението.
Чл.19.(1). Върховен орган на сдружението е Общото събрание.
(2). Управителен орган на сдружението е Управителният съвет.

Състав на Общото събрание.
Чл.20. Общото събрание се състои от всички членове на сдружението. Членовете на сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

Представителство
Чл.21.(1). Членовете - юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или от изрично упълномощено лице.
(2). Пълномощник на юридическо или физическо лице може да бъде само физическо лице
(3). В пълномощните изрично трябва да бъде упоменато, че то е издадено за участие в Общото събрание на сдружението. Пълномощните могат да бъдат издадени за ограничен или неограничен брой заседания на Общото събрание.
(4). Пълномощниците могат да представляват само един член на Общото събрание.

Компетентност на Общото събрание.
Чл.22. Общото събрание:
1. Изменя и допълва устава на сдружението;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Преобразува и прекратява сдружението;
4. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и определя възнаграждението им. Избира председател на УС;
5. Назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
6. Одобрява годишния счетоводен отчет;
7. Назначава ликвидатори при прекратяване на сдружението освен в случай на несъстоятелност;
8. Разглежда жалби срещу решения на Управителния съвет за прекратяване на членството;
9. Взема решения за откриване и закриване на регионален клуб;
10. Вземане на решение за участие в други организации,но не алтернативни на БРФК и МФК;
11. Приема основните насоки и програми за дейността на сдружението;
12. Приема бюджета на сдружението;
13. Взема решение относно дължимоста и размера на членския внос;
14. Приема отчета за дейността на Управителния съвет;
15. Отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на сдружението;
16. Освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет.

Провеждане на Общото събрание.
Чл.23.(1). Редовно Общо събрание - провежда се най-малко веднъж годишно.
(2). Извънредно Общо събрание - може да бъде свикано по всяко време от Управителния съвет- най малко 1/3 от членовете

Свикване на Общото събрание.
Чл.24.(1). Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика по искане на една трета от членовете на сдружението.
(2). Ако в срок от един месец от искането за свикване на Общото събрание Управителният съвет не отправи писмена покана за свикване на Общото събрание то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натовареното от тях лице -най-малко една трета от членовете.
(3). Свикването се извършва чрез покана, обнародвана в "Държавен вестник" и поставена на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на сдружението.
(4). Поканата съдържа дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(5). Времето от публикуване на съобщението до откриване на Общото събрание не може да бъде по-малко от тридесет дни.

Право на сведение.
Чл.25. Писмените материали, свързани с дневния ред на Общото събрание, трябва да бъдат предоставени на разположение на членовете в седалището на сдружението най-късно до датата на публикуване или изпращане на поканата за свикване на Общото събрание. При поискване те се представят на всеки член безплатно.

Списък на присъстващите.
Чл.26.(1). На заседание на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техни представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от Председателя и секретаря на Общото събрание.
(2). В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили за своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване на наличния кворум.
Кворум.
Чл.27. Общото събрание може да заседава, ако са се явили членовете представляващи повече от половината от всички членове. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на членовете.

Право на глас.
Чл.28. Всеки член на Общото събрание има право на един глас

Конфликт на интереси.
Чл.29. Член или негов представител не може да гласува за:
1. предявяване на искове срещу него;
2. предприемане на действия или отказ от действия за осъществяване на отговорността му към сдружението;
3. при решаване на въпроси отнасящи се до него, неговата съпруга или роднини по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до втора степен включително.

Мнозинство.
Чл.30.(1). Решението на Общото събрание се приема с мнозинство от присъстващите.
(2). За решенията по чл.22, т.1 и т.3 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Решения.
Чл.31.(1). Общото събрание може да приема засягащи въпроси, които не са били публикувани в поканата, освен когато всички членове присъстват или са представени на събранието и никой не възразява повдигнатите въпроси да бъдат обсъждани.
(2). Решенията на Общото събрание влизат в сила незабавно освен ако действието им не бъде отложено или ако според закона те влизат в сила след обнародване.

Протокол.
Чл.32.(1). За заседанията на Общото събрание се води протокол. Протоколът се води според изискванията на закона.
(2). Протоколът от Общото събрание се подписва от председателя и секретаря на събранието и от преброителите на гласовете. Към протоколите се прилага списък на присъстващите и документите свързани със свикването на Общото събрание.
(3). Всеки член, присъствал на Общото събрание, има право да изисква и следи за точното записване на решенията в протокола.

Управителен съвет.
Чл.33.(1). Сдружението се управлява и представлява от Управителен съвет.
(2). Управителният съвет се състои най-малко от три лица - членове на сдружението.
(3). Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5/пет/ години.
Чл.34. Членовете на Управителния съвет трябва да:
1. имат постоянно местожителство в страната;
2. притежават подходяща професионална квалификация и опит;
3. не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер.

Правомощия на Управителния съвет.
Чл.35. Управителният съвет:
1. представлява сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
2. осигурява изпълнение на решенията на Общото събрание;
3. разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
4. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
5. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на сдружението;
6. определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
7. взема решение за придобиване, отчуждаване и обременяване на недвижими имоти и учредяване на вещни права върху тях, както и отдаването им под наем за срок над една година;
8. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
9. обсъжда и решава всички въпроси, освен тези които са от компетенцията на Общото събрание;
10. взема решения за освобождаване от членство.

Заседания на Управителния съвет.
Чл.36.(1). Заседанията на управителния съвет се свикват и ръководят от председателя. Председателя е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателя не свика заседание на управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.
(2). Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.
(3). Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл.35, т.3 и т.6 и чл.45, ал.2 - с мнозинство от всички членове. За присъстващи се считат и членовете , с които има двустранна телефонна връзка, или друга такава, гарантираща установяването на личността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения , което се удостоверява в протокола от председателстващия събранието.
(4). Управителният съвет може да взема решения и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взето решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на управителния съвет.

Възнаграждение на членовете на Управителния съвет.
Чл.37.(1). Членовете на Управителния съвет имат право на годишно възнаграждение общо не по-голямо от 90/деветдесет/ на сто от средногодишната нетна стойност на активите на сдружението. Размера на годишното им възнаграждение се определя от Общото събрание на членовете на сдружението.
(2). В случай, че член на Управителния съвет бъде освободен предсрочно, не по негова вина, той има право на обезщетение в размер на възнаграждението си за половин година.

V. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

Документи по годишното приключване.
Чл.38. Ежегодно до края на месец февруари Управителният съвет съставя годишен счетоводен отчет и доклад за дейността за изтеклата година.

Съдържание на отчета за дейността.
Чл.39. В отчета за дейността се описва протичането на дейността и състоянието на сдружението и се разяснява годишния счетоводен отчет.

Изготвяне на годишния счетоводен отчет.
Чл.40. Годишния счетоводен отчет се изготвя в съответствие със Закона за счетоводството и другите нормативни актове. Съгласно разпоредбите на Закона за счетоводството сдружението ще изготвя отчетната информация при спазване на принципите за откритост, достоверност и своевременност.Приемане на годишното приключване.
Чл.41. След изготвянето на годишния счетоводен отчет и доклада за дейността, Управителният съвет взема решение за свикване на редовно Общо събрание.

Дивиденти.
Чл.42. Сдружението не разпределя печалба.

Книги на сдружението.
Чл.43.(1). На заседанията на Общото събрание се води протокол, в който се отразяват станалите разисквания, направените предложения и заявления и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя и на протоколчика и се подвързват в специални книги. Книгите се водят от председателя. Членовете на сдружението и Управителният съвет могат да се запознават със съдържанието на протоколните книги и да получават преписи или извлечения от протоколите.
(2). Сдружението води книга на членовете си.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Основания за прекратяване.
Чл.44. Дружеството се прекратява:
1. По решение на Общото събрание;
2. При обявяването му в несъстоятелност;
3. С решение на Окръжния съд по седалището на сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

VІІ. ЛИКВИДАЦИЯ

Чл.45.(1). При прекратяване на сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на сдружението.
(2). Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на сдружението или от определено от него лице. Ликвидаторът извършва предвидените в ТЗ действия по ликвидация на сдружението, осребряване на неговото имущество и удовлетворяване на кредиторите на сдружението от наличните парични средства, а ако това е невъзможно - чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество.
(3). Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на:
1. Учредителите, настоящите и бившите членове;
2. Лица били в състава на органите му и служителите му;
3. Ликвидаторите освен дължимото възнаграждение;
4. Съпрузите на лицата по т.1 - т.3;
5. Роднините на лицата по т.1 - т.3 по права линия - без ограничение., по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватство - до втора степен включително;
6. Юридическите лица, в които лицата по т.1 - т.5 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.

VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.46. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в ЗЮЛНЦ.
Чл.47. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Недействителността на отделни разпоредби в настоящия Устав в резултат на промени в законодателството не влекат недействителност на целия Устав.
Настоящия Устав е приет от Общо събрание на сдружението, проведено на 29.05.2011г. в гр.София.
 
copyright (c) 2007 - 2021 Български киноложки клуб бигъл    Sitemap